Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021

Termíny

 • 27. 1. 2022
 • 1. 2. 2022
 • 8. 2. 2022

Harmonogram

 • Pripájanie: 8:30 – 9:00
 • Webinár: 9:00 – 14:30
 • Prestávky: 10:30 – 10:50, 12:30 – 12:50

Program

 • Úvod – zákonné požiadavky na vyhotovenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, všeobecné zásady a základné pojmy ustanovené v zákone o dani z príjmov (ďalej len „zákon“).
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane alebo daňovú stratu o položky zvyšujúce výsledok hospodárenia a o položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa ustanovení zákona – spracované písomne v pomocnej tabuľke pre výpočet základu dane z príjmov právnických osôb za rok 2021 ako pracovný materiál.
 • Doplňujúce informácie k vybraným riadkom pomocnej tabuľky.
 • Vymedzenie pojmu „mikrodaňovník“ v § 2 písm. w) zákona a možnosti rozhodovania mikrodaňovníka pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku, tvorbe opravných položiek k pohľadávkam a pri odpočte (umorovaní) daňovej straty.
 • Odpočet (umorovanie) daňovej straty podľa § 30 zákona s účinnosťou do 31.12.2020 a od 1.1.2021.
 • Uplatnenie sadzby dane podľa § 15 zákona s účinnosťou od 1.1.2021.
 • Vyhotovenie daňového priznania na príklade.
Účastníci pred webinárom dostanú emailom materiál v súbore .pdf, potrebný na jeho absolvovanie. Jeho vytlačenie je na účastníkovi.
Otázky k téme môžu účastníci poslať do chatu webinára, príp. priamo na cenigova@ceniga.sk. K otázke pripojte vždy telefónne číslo, nakoľko nie všetky otázky sa stihnú zodpovedať počas webinára – Ing. Cenigová ich teda následne konzultuje telefonicky s účastníkom.

Prihlasovanie

PRIHLÁŠKA

 

Materiál na webinár a inštrukcie na pripojenie zasielame najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára.

Prihlásiť sa dá aj zaslaním emailu s potrebnými údajmi na ceniga@ceniga.sk.

Uzávierka prihlášok: o 7:00 v deň konania webinára.

Účastnícky poplatok

40,00 € (vrátane materiálu)
Poplatok sa uhrádza po webinári na základe faktúry, ktorú zasielame vo forme .pdf súboru do 3 pracovných dní od konania webinára.

Webinár fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.

Pracovné materiály

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť webinárov Ing. Cenigovej ponúkame možnosť si zakúpiť materiál vypracovaný k webináru za 15,00 € – fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.
Podrobnosti v Materiály.