Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019

Termíny

 • Bratislava: 6. 2. 2020
 • Banská Bystrica: 11. 2. 2020
 • Žilina: 4. 2. 2020
 • Košice: 13. 2. 2020

Harmonogram

 • Prezencia: 8:30–9:00
 • Seminár: 9:00-14:30
 • Prestávky: 10:30-10:50, 12:30-12:50

Miesta konania

Bratislava

Ekonomická univerzita Bratislava – ZMENA: Prednášková miestnosť B108  (vchod 
Dolnozemská cesta 1                                  do starej budovy EU – Národohospodárska fakulta – 
Autobusy 68, 87, 88, 98, 184, 801                                                ďalej budú navádzacie tabuľky)

Banská Bystrica

Okresný úrad
Nám. Ľ. Štúra 1
Trolejbusy 2, 4, 7, 8, Autobusy 21, 22, 40, 90

Žilina

Mestský úrad
Nám. obetí komunizmu 1
Trolejbusy 1, 3, 4, 6, 14, 16, Autobusy 22, 24, 26

Košice

Mestský magistrát (“Biely dom”)
Trieda SNP 48/A
Električky 6, 9, R3, R4, R7, Trolejbusy 71, 72

Program

 • Úvod – zákonné požiadavky na vyhotovenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, všeobecné zásady a základné pojmy ustanovené v zákone o dani z príjmov (ďalej len „zákon“), stručný prehľad zmien v zákone s účinnosťou od 1.1. 2019, týkajúce sa právnických osôb.
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane alebo daňovú stratu o položky zvyšujúce výsledok hospodárenia a o položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa ustanovení zákona – spracované písomne v pomocnej tabuľke pre výpočet základu dane z príjmov právnických osôb za rok 2019 ako pracovný materiál.
 • Doplňujúce informácie k vybraným riadkom pomocnej tabuľky.
 • Odpočet (umorovanie) daňovej straty podľa § 30 zákona.
 • Zápočet daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona.
 • Vyhotovenie daňového priznania na príklade.
Účastníci na každom seminári dostanú k prednáške pracovné materiály.
Otázky k téme môžu účastníci poslať na cenigova@ceniga.sk – odpoveď dostanú telefonicky, preto prosíme uviesť v emaili číslo telefónu.

Prihlasovanie

Najvhodnejší spôsob prihlásenia na semináre:

Online prihláška

Potvrdenie prijatia prihlášky zasielame do 2 pracovných dní na email uvedený v prihláške.

Prihlásiť sa dá aj zaslaním emailu s potrebnými údajmi na ceniga@ceniga.sk,
prípadne faxom na 02/62250222.
Poštová adresa na zasielanie prihlášok: Ceniga, s.r.o., Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava.

Uzávierka prihlášok – deň pred konaním seminára.
Prijatie prihlášky po termíne negarantujeme.

Účastnícky poplatok

… pri platbe prevodom na účet

42 € s DPH (35,00 € bez DPH) / osobu / deň

Prosíme nepoužívať poštové poukážky.
Daňový doklad vo forme .pdf súboru zasielame do 10 dní od prijatia úhrady na emailovú adresu uvedenú v prihláške. Papierovú formu faktúry posielame na vyžiadanie.
Ak účastnícky poplatok uhradíte menej ako 3 dni pred seminárom, prosíme pri prezencii o predloženie kópie platobného príkazu alebo výpisu z účtu.

Bankový účet

2624819144 / 1100 (Tatra banka a.s.)
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2481 9144
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol

IČO Vašej firmy, príp. telefónne číslo, ktoré ste uviedli v prihláške.

… pri platbe v hotovosti na seminári

45 € s DPH (37,50 € bez DPH) / osobu / deň

Pracovné materiály

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminárov Ing. Cenigovej ponúkame možnosť si zakúpiť pracovný materiál vypracovaný k semináru za 11,00 € s DPH (10,00 € bez DPH).
Podrobnosti v Materiály.