Účtovná závierka podnikateľov v sústave PÚ za rok 2019

Termíny

 • Bratislava: 17. 12. 2019            a 9. 1. 2020
 • Banská Bystrica: 12. 12. 2019
 • Žilina: 4. 12. 2019
 • Košice: 10. 12. 2019

Harmonogram

 • Prezencia: 8:30–9:00
 • Seminár: 9:00-14:30
 • Prestávky: 10:30-10:50, 12:30-12:50

Miesta konania

Bratislava

Ekonomická univerzita Bratislava – Prednášková miestnosť B1.02 (NIE AULA!)
Dolnozemská cesta 1                                 (v hlavnej budove EU – Rektorát – najbližší
Autobusy 68, 87, 88, 98, 184, 801                                                          vchod od parkoviska)

Banská Bystrica

Okresný úrad
Nám. Ľ. Štúra 1
Trolejbusy 2, 4, 7, 8, Autobusy 21, 22, 40, 90   

Žilina

Mestský úrad
Nám. obetí komunizmu 1
Trolejbusy 1, 3, 4, 6, 14, 16, Autobusy 22, 24, 26

Košice

Mestský magistrát (“Biely dom”)
Trieda SNP 48/A
Električky 6, 9, R3, R4, R7, Trolejbusy 71, 72

Program

 • Účtovná závierka ako zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona o účtovníctve (ďalej len „zákon“).
 • Povinnosti účtovných jednotiek súvisiace s uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky – inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, úprava ocenenia majetku a záväzkov, a to najmä vyradením majetku, tvorbou opravných položiek a rezerv, zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu.
 • Účtovné prípady súvisiace so zabezpečením úplnosti účtovníctva podľa § 8 zákona.
 • Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady.
 • Overenie správnosti účtovných odpisov a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov a vyčíslenie rozdielu v odpisoch.
 • Záverečné uzávierkové práce – zisťovanie výsledku hospodárenia pred zdanením,  splatná daň z príjmov, odložená daň z príjmov a uzavretie účtov hlavnej knihy.
 • Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky.
 • Zostavenie individuálnej účtovnej závierky podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek, t.j. podľa opatrení MF SR platných pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, pre malé účtovné jednotky a pre mikro účtovné jednotky.
 • Zostavenie priebežnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách v likvidácii a v konkurze.
 • Overovanie účtovnej závierky audítorom a vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok.
 • Zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky jej uložením do registra účtovných závierok podľa § 23 až 23d zákona.
 • Rôzne. Príprava údajov v účtovníctve pre účely dane z príjmov o transakciách uskutočňovaných medzi účtovnou jednotkou a závislými osobami – povinnosť členenia údajov v účtovníctve vyplývajúca z § 4 postupov účtovania pre podnikateľov, vymedzenie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov (zmena od 1.1.2018).
Účastníci na každom seminári dostanú k prednáške pracovné materiály.
Otázky k téme môžu účastníci poslať na cenigova@ceniga.sk – odpoveď dostanú telefonicky, preto prosíme uviesť v emaili číslo telefónu.

Prihlasovanie

Najvhodnejší spôsob prihlásenia na semináre:

Online prihláška

Potvrdenie prijatia prihlášky zasielame do 2 pracovných dní na email uvedený v prihláške.

Prihlásiť sa dá aj zaslaním emailu s potrebnými údajmi na ceniga@ceniga.sk,
prípadne faxom na 02/62250222.
Poštová adresa na zasielanie prihlášok: Ceniga, s.r.o., Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava.

Uzávierka prihlášok – deň pred konaním seminára.
Prijatie prihlášky po termíne negarantujeme.

Účastnícky poplatok

… pri platbe prevodom na účet

42 € s DPH (35,00 € bez DPH) / osobu / deň

Prosíme nepoužívať poštové poukážky.
Daňový doklad vo forme .pdf súboru zasielame do 10 dní od prijatia úhrady na emailovú adresu uvedenú v prihláške. Papierovú formu faktúry posielame na vyžiadanie.
Ak účastnícky poplatok uhradíte menej ako 3 dni pred seminárom, prosíme pri prezencii o predloženie kópie platobného príkazu alebo výpisu z účtu.

Bankový účet

2624819144 / 1100 (Tatra banka a.s.) IBAN: SK54 1100 0000 0026 2481 9144 BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol

IČO Vašej firmy, príp. telefónne číslo, ktoré ste uviedli v prihláške.

… pri platbe v hotovosti na seminári

45 € s DPH (37,50 € bez DPH) / osobu / deň

Pracovné materiály

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminárov Ing. Cenigovej ponúkame možnosť si zakúpiť pracovný materiál vypracovaný k semináru za 11,00 € s DPH (10,00 € bez DPH).
Podrobnosti v Materiály.