Účtovná závierka podnikateľov v sústave PÚ za rok 2021

Termíny

 • 16. 12. 2021
 • 28. 12. 2021
 • 11. 1. 2022

Harmonogram

 • Pripájanie: 8:30 – 9:00
 • Webinár: 9:00 – 14:30
 • Prestávky: 10:30 – 10:50, 12:30 – 12:50

Program

 • Účtovná závierka ako zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona o účtovníctve (ďalej len „zákon“).
 • Povinnosti účtovných jednotiek súvisiace s uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky – inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, úprava ocenenia majetku a záväzkov, a to najmä vyradením majetku, tvorbou opravných položiek a rezerv, zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu.
 • Účtovné prípady súvisiace so zabezpečením úplnosti účtovníctva podľa § 8 zákona.
 • Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady.
 • Overenie správnosti účtovných odpisov a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov a vyčíslenie rozdielu v odpisoch.
 • Záverečné uzávierkové práce – zisťovanie výsledku hospodárenia pred zdanením,  splatná daň z príjmov, odložená daň z príjmov a uzavretie účtov hlavnej knihy.
 • Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky.
 • Zostavenie individuálnej účtovnej závierky podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek, t.j. podľa opatrení MF SR platných pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, pre malé účtovné jednotky a pre mikro účtovné jednotky.
 • Zostavenie priebežnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách v likvidácii a v konkurze.
 • Overovanie účtovnej závierky audítorom – zmena podmienok pre povinnosť auditu v § 19 zákona od 1.1.2021, vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok.
 • Zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky jej uložením do registra účtovných závierok podľa § 23 až 23d zákona.
 • Rôzne 1):  Príprava údajov v účtovníctve pre účely dane z príjmov o transakciách uskutočňovaných medzi účtovnou jednotkou a     závislými osobami – povinnosť členenia údajov v účtovníctve vyplývajúca z § 4 postupov účtovania pre podnikateľov, vymedzenie  závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.
 • Rôzne 2):  Informácia o zmenách a doplnení postupov účtovania pre podnikateľov.
Účastníci pred webinárom dostanú emailom materiál v súbore .pdf, potrebný na jeho absolvovanie. Jeho vytlačenie je na účastníkovi.
Otázky k téme môžu účastníci poslať do chatu webinára, príp. priamo na cenigova@ceniga.sk. K otázke pripojte vždy telefónne číslo, nakoľko nie všetky otázky sa stihnú zodpovedať počas webinára – Ing. Cenigová ich teda následne konzultuje telefonicky s účastníkom.

Prihlasovanie

PRIHLÁŠKA

 

Materiál na webinár a inštrukcie na pripojenie zasielame najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára.

Prihlásiť sa dá aj zaslaním emailu s potrebnými údajmi na ceniga@ceniga.sk.

Uzávierka prihlášok: o 7:00 v deň konania webinára.

Účastnícky poplatok

40,00 € (vrátane materiálu)
Poplatok sa uhrádza po webinári na základe faktúry, ktorú zasielame vo forme .pdf súboru do 3 pracovných dní od konania webinára.

Webinár fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.

Pracovné materiály

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť webinárov Ing. Cenigovej ponúkame možnosť si zakúpiť materiál vypracovaný k webináru za 15,00 € – fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.
Podrobnosti v Materiály.