Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022

Termíny

 • Žilina: 26. 1. 2023
 • Bratislava: 31. 1. 2023 – koná sa
 • webinár: 2. 2. 2023 – koná sa
 • Bratislava: 7. 2. 2023 – ZRUŠENÝ!¹)

¹) uhradené účastnícke poplatky budú vrátené, resp. ich časť – pri kompenzácii (po dohode) účasťou na inom seminári alebo webinári, jeho záznamom, príp. pracovným materiálom

Harmonogram

 • Prezencia: 8:30-9:00
 • Prednáška: 9:00-14:30
 • Prestávky: 10:30-10:50, 12:30-12:50

Miesta konania

Žilina

Mestský úrad
Nám. obetí komunizmu 1
Trolejbusy 1, 3, 4, 6, 14, 16, Autobusy 22, 24, 26
www.MÚ Žilina.sk

Bratislava

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
Vajnorská 21
Električka 4,  Autobus 53
www.SK Vajnorska.sk

Program

 • Úvod – zákonné požiadavky na vyhotovenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, všeobecné zásady a základné pojmy ustanovené v zákone o dani z príjmov (ďalej len „zákon“).
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane alebo daňovú stratu o položky zvyšujúce výsledok hospodárenia a o položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa ustanovení zákona – spracované písomne v pomocnej tabuľke pre výpočet základu dane z príjmov právnických osôb za rok 2022 ako pracovný materiál.
 • Doplňujúce informácie k vybraným riadkom pomocnej tabuľky.
 • Vymedzenie pojmu „mikrodaňovník“ v § 2 písm. w) zákona a možnosti rozhodovania mikrodaňovníka pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku, tvorbe opravných položiek k pohľadávkam a pri odpočte (umorovaní) daňovej straty.
 • Odpočet (umorovanie) daňovej straty podľa § 30 zákona s účinnosťou do 31.12.2020 a od 1.1.2021, odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona od 1.1.2022.
 • Uplatnenie sadzby dane podľa § 15 zákona.
 • Vyhotovenie daňového priznania na príklade.
Účastníci na každom seminári dostanú k prednáške pracovný materiál.
Pred webinárom im bude zaslaný emailom ako súbor .pdf najneskôr 2 dni pred jeho konaním.
Otázky k téme môžu účastníci poslať na cenigova@ceniga.sk.  Prosíme vždy uviesť v emaile číslo telefónu – ak sa otázka nestihne prediskutovať na seminári/webinári, odpoveď dostanú telefonicky.

Prihlasovanie

Najvhodnejší spôsob prihlásenia na semináre:

Online prihláška

Prihlásiť sa dá aj zaslaním emailu s potrebnými údajmi na ceniga@ceniga.sk.
Potvrdenie prijatia prihlášky zasielame do 2 pracovných dní na email uvedený v prihláške.
Uzávierka prihlášok: o 7:00 v deň konania seminára/webinára.

Účastnícky poplatok

V cene seminára/webinára sú zahrnuté:
– pracovný materiál;
– záznam webinára. Účastníkom seminárov/webinárov bude zaslaný prístup k záznamu do 5 dní po uskutočnení webinára. Prístup bude funkčný minimálne do 30.6.2023.
Záznam webinára sa dá zakúpiť aj samostatne za cenu webinára (samozrejme, pracovný materiál je do nej zahrnutý).

… WEBINÁR / Záznam webinára – platba prevodom na účet:  48,00 €

Email s údajmi na pripojenie k webináru zasielame najneskôr 1 deň pred jeho konaním.

… SEMINÁR v Žiline/Bratislave – platba prevodom na účet:  58,00 €
…SEMINÁR v Žiline/Bratislave – pri platbe v hotovosti bez predošlej prihlášky:  64,00 €

Dôležité:
Účastnícky poplatok nie je potrebné platiť vopred. Po absolvovaní seminárov/webinárov vám bude emailom zaslaná faktúra.

Pracovné materiály

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminárov/webinárov Ing. Cenigovej (a nemajú záujem o záznam webinára – pozri vyššie) ponúkame možnosť si zakúpiť pracovné materiály k nim vypracované za 18,00 €.
Podrobnosti v Materiály.

Webináre, záznamy webinárov, semináre,  pracovné materiály fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.