Zmluvné podmienky

  1. Účasť na webinári je prihláseným garantovaná v poradí doručenia prihlášky.
  2. Prípadnú organizačnú zmenu je organizátor povinný včas prihláseným oznámiť.
  3. V prípade vyčerpania kapacity webinára pred prijatím prihlášky, a ak prihlásení už účastnícky poplatok uhradili, organizátor uhradenú sumu vráti.
  4. Ak prihlásení svoju prihlášku stornujú aspoň 2 pracovné dni pred konaním webinára, organizátor účastnícky poplatok vráti (účasť náhradníkov je možná).