Materiály Ing. Anny Cenigovej

A./  Výpočet vyrovnacieho podielu člena družstva, ktorému členstvo zaniklo za trvania družstva, spracovaný v nadväznosti na zákonné predpisy, predovšetkým na ustanovenia § 233, 234 Obch. zákonníka, § 17a až 17f zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách (transformačný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj na postupy účtovania pre podnikateľov vydané Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
Cena: 22,00 € s DPH (20,00 € bez DPH).

B./  Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminárov Ing. Cenigovej, ponúkame možnosť zakúpiť si pracovné materiály vypracované k seminárom (t.j. k ÚZ a k DzP).
Cena: 11,00 € s DPH (10,00 € bez DPH) / 1 seminár (t.j. za materiály ku 2 seminárom 22 €).

Ako vybavujeme objednávky materiálov:

1/  Emailujte na ceniga@ceniga.sk, ktoré materiály objednávate, plus Vaše fakturačné údaje.

2/  Uhraďte príslušnú sumu na náš účet v Tatra banke, a.s. – IBAN: SK54 1100 0000 0026 2481 9144, BIC (SWIFT): TATRSKBX;
      Variabilný symbol: IČO Vašej firmy, príp. telefónne číslo, ktoré ste uviedli v objednávkovom emaili;
      Príklad príslušnej sumy na úhradu: materiály z 2 seminárov a VVP: 11 + 11 + 22 = 44 €;
      Predfaktúru nevystavujeme (len v osobitných prípadoch, na vyžiadanie).

3/  Po obdržaní platby zašleme materiály a faktúru na Váš objednávkový email. Oboje vo formáte PDF, vytlačenie na papier je na Vašom zvážení.
      Materiál VVP je hotový a zasielame ho okamžite.
      Materiály k seminárom sa finalizujú pred ich začiatkom, preto Vám ich budeme môcť poslať až po prvom termíne každého seminára.