Materiály Ing. Anny Cenigovej

A./  Výpočet vyrovnacieho podielu člena družstva, ktorému členstvo zaniklo za trvania družstva, spracovaný v nadväznosti na zákonné predpisy, predovšetkým na ustanovenia § 233, 234 Obch. zákonníka, § 17a až 17f zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách (transformačný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj na postupy účtovania pre podnikateľov vydané Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
Cena: 10,00 €.

B./  Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť webinárov Ing. Cenigovej, ponúkame možnosť zakúpiť si aspoň pracovné materiály k nim vypracované (t.j. k ÚZ za rok 2021 a k DzP za rok 2021).
Cena: 10,00 €  / 1 webinár (t.j. za materiály ku 2 webinárom 20,00 €).

Ako vybavujeme objednávky materiálov:

1/  Emailujte na ceniga@ceniga.sk, ktoré materiály objednávate, plus Vaše fakturačné a kontaktné údaje.

2/  Po obdržaní emailu zašleme objednané materiály spolu s faktúrou na Váš email. Oboje vo formáte .pdf, vytlačenie je na Vašom zvážení.

Materiály fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.