Materiály Ing. Anny Cenigovej

A./  Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminárov/webinárov Ing. Cenigovej, ponúkame možnosť zakúpiť si pracovné materiály k nim vypracované (k ÚZ za rok 2023 a k DzP za rok 2023).
Cena: 18,00 €  / 1 materiál (tzn. za materiály ku obom seminárom 36,00 €).
Pozn.: Pre čo najvyššiu aktuálnosť Ing. A. Cenigová dokončuje materiály len niekoľko dní pred konaním seminárov. Preto ich zaslanie skôr nie je možné.

B./  Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy. Stále aktuálny materiál k semináru z roku 2015. 17 strán A4.
Cena: 18,00 €.

C./  Výpočet vyrovnacieho podielu člena družstva, ktorému členstvo zaniklo za trvania družstva, spracovaný v nadväznosti na zákonné predpisy, predovšetkým na ustanovenia § 233, 234 Obchodného zákonníka, § 17a až 17f zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách (transformačný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj na postupy účtovania pre podnikateľov vydané Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov. 7 strán A4.
Cena: 18,00 €.

Materiály si môžete objednať:

1/  Cez prihláškový formulár na webináre:    PRIHLÁŠKA

2/  Emailujte na ceniga@ceniga.sk, ktoré materiály objednávate, plus Vaše fakturačné a kontaktné údaje.

V oboch prípadoch po obdržaní objednávky zašleme materiály spolu s faktúrou na Váš email vo formáte .pdf.

Materiály fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.