Účtovná závierka podnikateľov v sústave PÚ za rok 2023

Termíny

 • Žilina: 7. 12. 2023
 • Bratislava: 12. 12. 2023
 • webinár: 14. 12. 2023

Harmonogram

 • Prezencia: 8:30-9:00
 • Prednáška: 9:00-14:30
 • Prestávky: 10:30-10:50, 12:30-12:50

Miesta konania

Žilina

Mestský úrad
Nám. obetí komunizmu 1

Bratislava

Ekonomická univerzita Bratislava
Spoločenská miestnosť C1.05
– v hlavnej budove EU, najbližší vchod od parkoviska
Dolnozemská cesta 1

Program

 • Účtovná závierka ako zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona o účtovníctve (ďalej len „zákon“).
 • Povinnosti účtovných jednotiek súvisiace s uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky – inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, úprava ocenenia majetku a záväzkov, a to najmä vyradením majetku, tvorbou opravných položiek a rezerv, zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu.
 • Účtovné prípady súvisiace so zabezpečením úplnosti účtovníctva podľa § 8 zákona.
 • Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady.
 • Overenie správnosti účtovných odpisov a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov a vyčíslenie rozdielu v odpisoch.
 • Záverečné uzávierkové práce – zisťovanie výsledku hospodárenia pred zdanením,  splatná daň z príjmov, odložená daň z príjmov a uzavretie účtov hlavnej knihy.
 • Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky.
 • Zostavenie individuálnej účtovnej závierky podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek, t.j. podľa opatrení MF SR platných pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, pre malé účtovné jednotky a pre mikro účtovné jednotky.
 • Zostavenie priebežnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách v likvidácii a v konkurze.
 • Overovanie účtovnej závierky audítorom – zmena podmienok pre povinnosť auditu v § 19 zákona od 1. 1. 2022, vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok; doplnené nové ustanovenia § 21, § 21a až § 21f v zákone o účtovníctve súčinnosťou od 22. 6. 2023.
 • Zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky jej uložením do registra účtovných závierok podľa § 23 až 23d zákona.
 • Rôzne 1:  Informácia o zmenách a doplnení v ustanoveniach zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2023 a od 22. 6. 2023.
 • Rôzne 2:  Príprava údajov v účtovníctve pre účely dane z príjmov o transakciách uskutočňovaných medzi účtovnou jednotkou a závislými osobami – povinnosť členenia údajov v účtovníctve vyplývajúca z § 4 postupov účtovania pre podnikateľov.
 • Rôzne 3:  Vymedzenie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov po zohľadnení zmeny s účinnosťou od 1. 1. 2023.
Účastníci na každom seminári dostanú k prednáške pracovný materiál. Pred webinárom im bude zaslaný emailom ako súbor .pdf najneskôr 1 deň pred jeho konaním, spolu s údajmi na pripojenie.

Otázky k téme môžu účastníci poslať na cenigova@ceniga.sk.  Prosíme vždy uviesť v emaile číslo telefónu – ak sa otázka nestihne prediskutovať na seminári/webinári, odpoveď dostanú telefonicky.

Prihlasovanie

Najvhodnejší spôsob prihlásenia na semináre:

Online prihláška

Prihlásiť sa dá aj zaslaním emailu s potrebnými údajmi na ceniga@ceniga.sk.
Potvrdenie prijatia prihlášky zasielame do 2 pracovných dní na email uvedený v prihláške.
Uzávierka prihlášok: o 7:00 v deň konania seminára/webinára.

Účastnícky poplatok

Dôležité:  Účastnícky poplatok nie je potrebné platiť vopred. Po absolvovaní seminárov/webinárov vám bude emailom zaslaná faktúra.

WEBINÁR / Záznam webinára:  48,00 €
SEMINÁR v Žiline / Bratislave:  58,00 €

V cene seminára/webinára sú zahrnuté:
– pracovný materiál;
– záznam webinára. Účastníkom seminárov/webinárov bude zaslaný prístup k záznamu do 5 dní po uskutočnení webinára. Prístup bude funkčný minimálne do 30.6.2024.
Záznam webinára sa dá zakúpiť aj samostatne za cenu webinára (pracovný materiál v cene).

Pracovné materiály

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminárov/webinárov Ing. Cenigovej (a nemajú záujem o záznam webinára – pozri vyššie) ponúkame možnosť si zakúpiť pracovné materiály k nim vypracované za 18,00 €.
Podrobnosti v Materiály.

Webináre, záznamy webinárov, semináre,  pracovné materiály fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.